معنی و ترجمه کلمه healing by first intention به فارسی healing by first intention یعنی چه

healing by first intention


جوش خوردن زخم يا شکستگى بوسيله دوباره بهم پيوستن پاره ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها