معنی و ترجمه کلمه hepatica به فارسی hepatica یعنی چه

hepatica


(گ.ش ).غافث معمولى)liver wort( ،دواى جگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها