معنی و ترجمه کلمه her courage did accrue به فارسی her courage did accrue یعنی چه

her courage did accrue


برجراتش افزوده گشت ،جراتش زيادشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها