معنی و ترجمه کلمه heterogeneity به فارسی heterogeneity یعنی چه

heterogeneity


غير يکنواختى ،ناهماهنگى ،عدم تجانس ،ناجورى
علوم مهندسى : ناهمگنى
روانشناسى : ناهمگنى
بازرگانى : ناهنجارى
ورزش : ناهمگنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها