معنی و ترجمه کلمه heteromerous به فارسی heteromerous یعنی چه

heteromerous


داراى ترکيبات غير مربوط ونامتجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها