معنی و ترجمه کلمه heterometabolous به فارسی heterometabolous یعنی چه

heterometabolous


()heterometabolic(ج.ش ).داراى دگرديسى ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها