معنی و ترجمه کلمه high explosive antitank به فارسی high explosive antitank یعنی چه

high explosive antitank


علوم نظامى : گلوله سوختار شديد ضد تانک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها