معنی و ترجمه کلمه high velocity drop به فارسی high velocity drop یعنی چه

high velocity drop


بارريزى با سرعت سقوط زياد
علوم نظامى : بارريزى سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها