معنی و ترجمه کلمه his eyes were inflammed به فارسی his eyes were inflammed یعنی چه

his eyes were inflammed


چشمهايش اماس کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها