معنی و ترجمه کلمه his intentions are good به فارسی his intentions are good یعنی چه

his intentions are good


قصدش خوب است ،خيال بدى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها