معنی و ترجمه کلمه homogamic به فارسی homogamic یعنی چه

homogamic


()homogamous(.گ.ش ).داراى گل هاى شبيه بهم ومتجانس ،توليد نسل کننده بوسيله مقارت باهم جنس خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها