معنی و ترجمه کلمه hot spot به فارسی hot spot یعنی چه

hot spot


علوم هوايى : نقطه داغ
علوم نظامى : نقاط خطرناک يا خيلى خطرناک در منطقه الوده به مواد راديواکتيو اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها