معنی و ترجمه کلمه hurdle به فارسی hurdle یعنی چه

hurdle


سبدترکه اى ،چهار چوب جگنى ،مسابقه پرش از روى مانع ،از روى پرچين ياچارچوب پريدن ،از روى مانع پريدن ،(مج ).فائق امدن بر
عمران : ديواريکه مواد محموله اب را متوقف ميکند
ورزش : دو با مانع
علوم نظامى : اسب دوانى با پرش از ارتف اع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها