معنی و ترجمه کلمه hydrographer به فارسی hydrographer یعنی چه

hydrographer


نقشه کش ابهاى روى زمين ،کسيکه عالم به تشريح ابهاى روى زمين است

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها