معنی و ترجمه کلمه hygroscopic moisture به فارسی hygroscopic moisture یعنی چه

hygroscopic moisture


معمارى : رطوبت موجود در هوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها