معنی و ترجمه کلمه hypostatic(al) به فارسی hypostatic(al) یعنی چه

hypostatic(al)


اساسى ،اصلى - فرضى ، (طب ) ناشى از ته نشينى ( خون) ،اقنومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها