معنی و ترجمه کلمه iam in bad (orgreat)need به فارسی iam in bad (orgreat)need یعنی چه

iam in bad (orgreat)need


بسيار نياز مند هشتم ،خيلى محتاجم ،خيلى در تنگى هستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها