معنی و ترجمه کلمه iam not patient of hunger به فارسی iam not patient of hunger یعنی چه

iam not patient of hunger


من نميتوانم تاب گرسنگى را بياورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها