معنی و ترجمه کلمه iam of the opinion that به فارسی iam of the opinion that یعنی چه

iam of the opinion that


نظر من اينست که ،من براين عقيده ام که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها