معنی و ترجمه کلمه immunity به فارسی immunity یعنی چه

immunity


مصونيت سياسى ،مصونيت ديپلماسى عدم تبعيت مامور سياسى خارجى از مقررات قانونى کشور مرسل اليه است ،ايمنى( مصونيت)،مصونيت ،ازادى ،بخشودگى ،معافيت ،جواز
قانون ـ فقه : مصونيت ،به طورى که توقيف و اعمال مجازات در مورد چنين مامورى ممکن نيست مگر به وس يله تحويل دادنش به دولت متبوع وى
روانشناسى : ايمنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها