معنی و ترجمه کلمه imperative planning به فارسی imperative planning یعنی چه

imperative planning


بازرگانى : برنامه ريزى اجبارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها