معنی و ترجمه کلمه includable به فارسی includable یعنی چه

includable


)includible(شامل کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها