معنی و ترجمه کلمه individualized instruction به فارسی individualized instruction یعنی چه

individualized instruction


روانشناسى : اموزش انفرادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها