معنی و ترجمه کلمه induction regulator به فارسی induction regulator یعنی چه

induction regulator


ناظم ولتاژ القائى
علوم مهندسى : تنظيم کننده ولتاژ القائى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها