معنی و ترجمه کلمه inductive susceptance به فارسی inductive susceptance یعنی چه

inductive susceptance


مقدار هدايت کور القائى
علوم مهندسى : سوسپتانس القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها