معنی و ترجمه کلمه inert gas arc welding به فارسی inert gas arc welding یعنی چه

inert gas arc welding


علوم هوايى : جوش برق با گازهاى بى اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها