معنی و ترجمه کلمه inhibition potential به فارسی inhibition potential یعنی چه

inhibition potential


روانشناسى : پتانسيل بازدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها