معنی و ترجمه کلمه insect به فارسی insect یعنی چه

insect


حشره ،کرم خوراک( مثل کرم پنير و غيره)،کرم ريز،عنکبوت ،کارتنه ،جمنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها