معنی و ترجمه کلمه institutional به فارسی institutional یعنی چه

institutional


نهادى ،بنگاهى ،رسمى
روانشناسى : سازمانى
بازرگانى : نهادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها