معنی و ترجمه کلمه internal crack به فارسی internal crack یعنی چه

internal crack


علوم مهندسى : ترک داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها