معنی و ترجمه کلمه internal resistance به فارسی internal resistance یعنی چه

internal resistance


علوم مهندسى : مقاومت داخلى
الکترونيک : مقدار مقاومت داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها