معنی و ترجمه کلمه interplay به فارسی interplay یعنی چه

interplay


ناثير و تاثر،اثر متقابل ،فعل و انفعال
زيست شناسى : کار و کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها