معنی و ترجمه کلمه it is of little worth به فارسی it is of little worth یعنی چه

it is of little worth


چندان ارزشى ندارد،کم ارزش است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها