معنی و ترجمه کلمه iterative methode به فارسی iterative methode یعنی چه

iterative methode


شيمى : روش تکرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها