معنی و ترجمه کلمه jetty به فارسی jetty یعنی چه

jetty


موجشکن ،طره ،استحکامات جنگى ،اب برگردان ،فواره ،مول ، : )adj.(سياه رنگ ،سياه ، : )n.& vi(بارانداز،اسکله بندر
عمران : سنگ چينى يا تيربندى که در مقابل فرسايش درهنگام لاروبى انجام ميشود
معمارى : پيش امدگى ساختمان
بازرگانى : موج شکن بندر
علوم نظامى : زبانه
علوم دريايى : اسکله کرپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها