معنی و ترجمه کلمه jigger به فارسی jigger یعنی چه

jigger


طناب قرقره ،يکجور کرجى کوچک ،رقاص ،رامشگر،ماشين نم مالى ،جرثقيل ابى ،درشکه يک اسبه ،گارى تک اسبه ،خمره رنگ رزى ،غربال ،بادبان کوچک
الکترونيک : مبدل انتن
علوم دريايى : جفت قرقره ناهمسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها