معنی و ترجمه کلمه job analysis به فارسی job analysis یعنی چه

job analysis


علوم مهندسى : تجزيه کار
روانشناسى : تحليل شغلى
بازرگانى : تجزيه و تحليل شغل
علوم نظامى : تجزيه و تحليل مشاغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها