معنی و ترجمه کلمه joining shackle به فارسی joining shackle یعنی چه

joining shackle


علوم دريايى : بخوى زنجير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها