معنی و ترجمه کلمه receiver به فارسی receiver یعنی چه

receiver


مدير تصفيه ،مامورى که از طرف دادگاه اموال محکوم عليه را جهت اجراى حکم ضبط و اداره مى کند،مال خر،خريدار اموال مسروقه ،گيرنده راديويى ،دستگاه گيرنده بى سيم ،جعبه خوراک دهنده ،دستگاه خوراک دهنده ،دريافت کننده ،دستگاه گيرنده ،گوشى ،متصدى دريافت
علو م مهندسى : خبرگير
الکترونيک : گوشى تلفن
معمارى : گوشى تلفن
قانون ـ فقه : دريافت کننده ،قيم يا سرپرست شخص مجنون
بازرگانى : گيرنده
ورزش : ظرف گيرنده ،توپگير
علوم هوايى : گيرنده
علوم نظام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده