معنی و ترجمه کلمه کسى را دست انداختن به انگلیسی کسى را دست انداختن یعنی چه

کسى را دست انداختن

josh
tantalize
tease
teaze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها