معنی و ترجمه کلمه جدا روى به انگلیسی جدا روى یعنی چه

جدا روى

secession

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها