معنی و ترجمه کلمه jump spark distributor به فارسی jump spark distributor یعنی چه

jump spark distributor


الکترونيک : دلکو با جرقه جهنده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها