معنی و ترجمه کلمه keen set for doing anything به فارسی keen set for doing anything یعنی چه

keen set for doing anything


ارزومند کردن کارى ،مشتاق کردن کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها