معنی و ترجمه کلمه killed in action (kia) به فارسی killed in action (kia) یعنی چه

killed in action (kia)


تلف شدن در جنگ ،کشته جنگى
علوم نظامى : کشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها