معنی و ترجمه کلمه labor augmenting tednological progress به فارسی labor augmenting tednological progress یعنی چه

labor augmenting tednological progress


بازرگانى : پيشرفت تکنولوژى کارافزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها