معنی و ترجمه کلمه large scale integration به فارسی large scale integration یعنی چه

large scale integration


مجتمع سازى در مقياس بزرگ
کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها