معنی و ترجمه کلمه laryngitis به فارسی laryngitis یعنی چه

laryngitis


(طب )اماس خشک ناى ،التهاب حنجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها