معنی و ترجمه کلمه least squares method به فارسی least squares method یعنی چه

least squares method


روانشناسى : روش کمترين مجذورات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها