معنی و ترجمه کلمه legislature به فارسی legislature یعنی چه

legislature


قانونگذار،هيات مقننه ،هيئت مقننه ،مجلس ،قوه مقننه
قانون ـ فقه : مقنن ،مجلس
روانشناسى : قوه مقننه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها