معنی و ترجمه کلمه liner trade به فارسی liner trade یعنی چه

liner trade


بازرگانى : کشتيرانى منظم تجارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها